Archive for the ‘Geen categorie’ Category

Vitenskap delt om 5G-stråling

donderdag, juni 25th, 2020

Av Jannes van Roermund, i De Telegraaf, 23. mars 2020, www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g
Publisert på nettsiden www.stopumts.nl på 24. mars 2020. Det er der jeg hentet artikkelen på 20. juni 2020.
Oversettelse: Karin Swart-Donders, korrektur/språkvask av Einar Flydal

Mens alles øyne er rettet mot koronaviruset, jobbes det hardt i kulissene med utrullinga av det ‘revolusjonære’ trådløse nettverket 5G. Men frykten for helseskader øker. Også forskere er skeptiske.

Med 5G får man et trådløst, superraskt internett. Det er praktisk til bruk av telefoner og nettbrett, men også nødvendig for i fremtida å dirigere førerløse biler trygt gjennom trafikken. Det blir lovet en ‘revolusjon’. Men mange frykter den elektromagnetiske strålinga.

Det gjør ikke bare borgere, også en gruppe forskere. “Vi har vitenskapelige artikler i overflod, og har hatt dem i flere tiår, som viser at elektromagnetiske felt er skadelige”, sier Elisabeth Kelly. Hun er initiativtakeren bak EMF Scientist Appeal, en appell til De forente nasjoner som ble signert av 240 forskere.

De hevder at en økt risiko på kreft har blitt påvist for lenge siden, i tillegg til DNA-skade og ‘skade på forplantingsfunksjonene’. Et australsk sammenslutning av forskere og helsearbeidere, ORSAA, har bygd opp en databank med 2266 fagfellevurderte studier om stråling. I 68% av disse undersøkelsene ble det funnet ‘signifikante biologiske eller helseskadelige virkninger’.

Skadelig
Nå som 5G rulles ut, tilføres det et nytt ‘lag’ av stråling med ukjent skadelighet, varsler de.

En stor undersøkelse under det amerikanske National Toxicology Program (NTP) viste i 2018 at rotter og mus fikk kreft når de ble eksponert for telefonstråling. “Vår studie var banebrytende”, forteller hovedforsker Michael Wyde. “Vi oppdaget at den økte forekomsten av svulster i hjerte, hjerne og binyrer ble forårsaket av radiofrekvent stråling.”

En annen gruppe forskere avviser denne konklusjonen. Disse lærde er ofte medlemmer i de organene som på verdensbasis bestemmer hvor mye stråling som anses som sikker, og hvor mye stråling som ikke er det. Den International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) hevder at stråling bare er farlig fordi kroppen varmes opp. “Det er det eneste som faststår”, sier Eric van Rongen, den nederlandske formann. (Rongen var formann til mars i år) En del europeiske land – også Nederland- stoler på retningslinjene fra denne klubben. Menneskekroppens oppvarming må holdes under 1 grad Celsius. Da er det trygt. Forskning som viser eller ymter frampå at skadeligheten er større, blir vraket av ICNIRP.

For eksempel stemmer den amerikanske NTPs konklusjoner ikke, ifølge denne organisasjonen. De påviste svulstene kan også bli forårsaket indirekte, av oppvarming, hevder Van Rongen. Tull, sier forskningsleder Wyde og kaster ballen tilbake. “Vår studie viser at effektene ikke er en konsekvens av oppvarming av vev, men av selve strålinga.”

Skyttergravskrig
Professor Hans Kromhout ved Universiteit Utrecht leder et langvarig forskningsprosjekt om virkningene av mobiltelefonbruk. Han ser med ublide øyne på denne kjeklinga. “Det har oppstått to leirer i vitenskapen, og de to leirene roper til hverandre fra hver sin skyttergrav. En vanlig samtale er ikke lenger mulig.”

Kromhout synes ikke noe om de ‘aktivistiske’ akademikerne som skriver appeller. Heller ikke tror han at ICNIRP blir ‘betalt av industrien’, slik noen hevder. Han er nyansert og har sans for diplomati. Ikke rart, for som formann i den spesielle kommisjonen Electromagnetische Velden (Elektromagnetiske Felt) i Gezondheidsraad (Helserådet) må professoren gi råd om 5G til Tweede Kamer (parlamentet) før sommeren, og (forhenværende) ICNIRP-formann Eric van Rongen er sekretær i samme kommisjonen. De to er nødt til å samarbeide. Likevel uttaler Kromhout seg, om enn forsiktig. Han understreker at NTP-undersøkelsen var ‘et gjennombrudd’. “En ser at noen grupper prøver å resonnere bort funnene. Men det handler om vel gjennomførte studier.”

Kromhout mener det er ‘ganske spesielt’ at ICNIRP-normene har fått ‘ stor gjennomslagskraft i Europa.” Og han hevder, ganske forsiktig, at å kun se på varme ikke er tilstrekkelig. “Når du ser at det under nivået på 1 grad oppvarming, altså nivået som ICNIRP bruker, likevel opptrer alle slags virkninger, er du nødt til etter hvert å bevege din posisjon et lite skritt lengre.”

‘Ikke la industrien gå fritt fram’
Kromhout er også enig i kritikken på ICNIRPs prosedyrer for å velge sine medlemmer. “Klubben er litt ugjennomsiktig. Det er ikke klart på hvilken måte kandidater blir valgt. Kall det ‘innavl’. Sånt sett har den ikke en reell uavhengig status.” Van Rongen påpeker at oppnevninger ‘skjer internt’, at navnene på kandidatene like fullt offentliggjøres, og at ICNIRP er et selvstendig organ som ‘ikke må stå til ansvar for eksempel for regjeringer.’

Ifølge Kromhout står måten 5G vurderes på, på grunn av den økonomiske interessen, i sterk kontast mot nøyaktigheten vi utviser for håndteringen av andre typer eksponering, slik som kjemiske stoffer, pesticider eller medisiner. “For de eksisterer det strenge regelverk”, understreker han.

“Men for 5G finnes det bare en norm, ICNIRPs retningslinjer, som er fullstendig basert på oppvarming. Og det gjøres noen målinger i nærheten av 5G-sendere, som du ser i RIVM-rapporten om 5G. [2] Eksponering på individer måles imidlertid ikke, det blir ikke gjort regnestykker for framtidig risiko fra eksponeringa, og eventuelle helserisikoer blir ikke anslått. Dette må endre seg. Man må ikke bare la næringa få ture fram. Å gjøre gjennomtenkte avveininger i forkant – veie fordeler opp mot risikoer – er nødvendig også i denne saken.”


[1] Kromhout bruker ordet “zelfbevlekking”, et litt gammeldags ord for onani som går ut på at man ‘skitner til’ seg selv. Jeg velger å tolke det som ‘zelfbestuiving’, altså selvpollinering, som metafor for en formeringsproses innenfor ICNIRP der det bare velges blant likesinnede.

[2] RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Jeg tipper Kromhout mener denne rapporten: https://www.rivm.nl/publicaties/verkenning-van-blootstelling-aan-elektromagnetische-velden-afkomstig-van-5g-systemen (sammendrag på engelsk)

EPRS: Onderzoek 5g-gezondheidseffecten

maandag, juni 15th, 2020

De European Parliamentary Research Service publiceerde in maart 2020 dit rapport.
Deze dienst maakt analyses en doet onderzoek voor leden en commissies van het Europese Parlement, om zo hen te helpen bij het maken van beleid.
Auteur is Miroslava Karaboytcheva. Zij is doctor in de economie en doet onderzoek naar macro-economie, arbeidseconomie en internationale migratie.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf

Een paar belangrijke punten in het rapport:
– 5G is anders dan 2G, 3G en 4G. Want 5G gebruikt hogere frequenties en kortere golflengten. Waar de tweede, derde en vierde generaties alleen microgolven genereren (golven van 1 meter tot 1 mm), genereert de vijfde generatie (ook) millimetergolven, golven van 10 tot 1 millimeter.
Het goed werken van 5G vereist een grote hoeveelheid zendmasten en basestations (tot 800 basestations per vierkante kilometer). Er wordt ook een enorm grote hoeveelheid verbindingen nagestreefd, onder andere met het “Internet of things”. Dit leidt ertoe dat de hele bevolking constant wordt blootgesteld aan millimeterstraling.
– Verschillende onderzoeken dat electromagnetische straling, ook als die (ver) onder de normen van het ICNIRP is, kan leiden tot een verhoogde kans op kanker, genetische schade, leer- en geheugenproblemen, neurologische stoornissen en andere gezondheidsklachten.
– Bij het onderzoeken van verbanden tussen niet-ioniserende straling moet je niet alleen kijken naar het vermogen van de golf (hoeveel energie zit er in de golf), maar ook naar eigenschappen zoals gepulseerdheid. Pulserende golven kunnen schadelijkere effecten hebben dan niet-pulserende golven. 5G-golven zijn gepulseerd.
– Wie betaalt eigenlijk voor 5G? En wie oogst eigenlijk de voordelen, behalve natuurlijk de telecom-maatschappijen?
“Its suits the industry if policy-makers believe that there is a race between nations to be the first to launch 5G-services”, wordt een rapport van het Europees Parlement uit juni 2019 geciteerd.
– Zolang er weinig bekend is over gezondheidsgevolgen, is een voorzichtige aanpak verstandig.
– In onderzoeksgroepen moeten vertegenwoordigers van alle relevante disciplines zitten. Zowel natuurkunde en techniek als geneeskunde.

Hoofdstuk 7: Acute electrische ziekte

dinsdag, april 7th, 2020

Griep wordt niet overgebracht door besmetting. Met deze opmerkelijke conclusie, geheel in strijd met de gangbare opvatting, komt Firstenberg in hoofdstuk 7. Volgens hem wordt griep overgebracht door magnetische velden. Hij verwijst naar verslagen van scheepslui die griep krijgen nadat ze al weken of maanden op zee zijn, zonder fysiek contact met het vasteland. Achteraf blijkt dat ze griep krijgen op hetzelfde tijdstip als de mensen op het vasteland.

Vanaf 1879 nam het aantal mensen met telefoon explosief toe. En daarmee de telefoonkabels boven de grond in een wereld met ondertussen toch al heel veel andere hangende kabels. In grote steden waren er zoveel kabels dat ze duidelijk zonlicht wegnamen.


In dezelfde tijd nam ook de electrische verlichting sterk toe. Zogenaamde booglampen (is dit een goede vertaling van “arc light”?) hingen op openbare plekken in Parijs en Berlijn. Thomas Edison ontwierp een lamp met een zachter licht – de gloeilamp.

Vanaf 1881 bouwden Edison en zijn team honderden energiestations die klanten voorzagen van gelijkstroom in New York. De dikke kabels maakten het bos van kabels boven de stad nog dichter. Toen kwam echter wisselstroom. Eerst in Europa. In de Verenigde Staten wilde Georg Westinghouse wel investeren in deze nieuwe stroomvorm. Daarmee startte een korte “stroomoorlog” stussen het gelijkstroom- en het wisselstroomkamp. In beide kampen werden vuile spelletjes gespeeld om het publiek ervan te overtuigen hoe gevaarlijk de stroomvariant van de tegenpartij wel niet was, en hoe veilig de eigen variant was. Beide partijen hadden grote commerciële belangen. De wisselstroom-kant won de oorlog, vooral ook door Nikola Tesla’s uitvinding van de polyfase-gelijkstroommotor.

Toen kwam de electrische locomotief op. In 1889 werd duizend mijl electrisch spoor aangelegd. Een jaar later was dat verdrievoudigd.

“Eightteen eighty nine is the year manmade electrical disturbances of the earth’s atmosphere took on a global, rather than a local, character.” (Firstenberg 2017: 79).

Westinghouse verwierf Tesla’s patenten op wisselstroom en nam ze in gebruik. Hij liet nu in snel tempo electriciteitscentrales bouwen. In 1890 waren het er al 301. Gloeilampen werden al in tien landen gemaakt. Amerikaanse en Europese bedrijven installeerden electriciteitscentrales in Midden- en Zuid-Amerika. Alle grote steden waren verlicht met “arc light” of gloeilampen.

In 1889 startte ook iets anders. Een griep-pandemie. Van oudsher dacht men dat griep, “influenza”, werd veroorzaakt door de “invloed” van de sterren. Dat was geen verkeerde gedachte. Griep veranderde plotseling van karakter in 1889. Het was altijd een onvoorspelbare ziekte die plotseling toesloeg, hele bevolkingen terroriseerde, om dan weer voor jaren te verdwijnen. Vanaf 1889 kwam de griep elk jaar terug op ongeveer hetzelfde tijdspunkt.

Hoewel het influenza-virus het meest onderzochte virus is, is iets belangrijks niet erkend. Dat is dat griep helemaal niet besmettelijk is van persoon naar persoon (of van dier naar persoon).

Griep-pandemieën vallen samen met perioden van verhoogde zonnemagnetische activiteit, aan het eind van een zevenjarige cyclus. Dit stelde in 1992 R. Edgar Hope-Simpson, een wereldautoriteit op het gebied van griepepidemiologie. Hij bracht nieuw leven in een theorie van Richard Shope, en zei dat het griepvirus latent aanwezig blijft in gastheren (mensen of varkens), die zich verspreiden in grote getale door de populatie, totdat een omgevings-“trigger” het virus opnieuw activeert. En die trigger heeft te maken met seizoensvariaties in straling van de zon, en zou electromagnetisch kunnen zijn. Overigens hadden in de twee voorgaande eeuwen veel anderen al hetzelfde geopperd.


Grieppandemieën zijn er als er veel zonnevlekken zijn. Bijvoorbeeld tijdens de pandemie die begon in 1728. Griep is een reactie op een verstoring in de atmosfeer. Dat verklaart waarom de griep van 1889 begon op verschillende plekken in de wereld en zich sneller verspreidde dan de snelste vervoermiddelen van toen.


Griep kon ook plotseling toeslaan bij zeelui die al weken of zelfs maanden niet meer op het vasteland waren geweest. Bijvoorbeeld het schip Wellington verliet Londen op 19 december 1891 en op 26 maart 1892 kreeg de kapitein plotseling intense koorts. Op 2 april waren ze bijna op hun plaats van bestemming, Lyttelton in Nieuw-Zeeland. De loods zei, toen hij de zieke kapitein zag: Dit is influenza, ik heb het zelf net gehad.

Wat ook vreemd is: het virus besmet de luchtwegen, maar toch is influenza niet hoofdzakelijk een ziekte van de ademhaling. Waar komen de hoofdpijn, oogpijn, pijn in de spieren, hartklachten en alle andere niet-ademhalingssymptomen vandaan?


In 1889 waren in Engeland neurologische symptomen prominent aanwezig bij grieppatiënten, terwijl ademhalingssymptomen afwezig waren. Het leidde tot allerlei psychiatrische aandoeningen en de gestichten raakten vol.


En waarom treft griep sterke jonge volwassenen? Andere virussen treffen juist de zwaksten in een populatie. Er is geen besmetting van dieren of naar dieren. Dieren en mensen krijgen griep tegelijk omdat alle levende wezens worden beïnvloed door abnormale electromagnetische condities in de atmosfeer.


Het begrijpen van deze verbanden wordt bemoeilijkt omdat sinds 1933 griepvirus en klinische symptomen van griep als een ding worden gerekend, terwijl het eigenlijk twee verschillende dingen zijn. In dat jaar werd besloten (door wie vertelt Firstenberg niet) dat alleen personen bij wie het griepvirus in het lichaam zit worden gediagnosticeerd als lijdend aan griep. Volgens die definitie heb je geen griep zelfs als je dezelfde klinische symptomen hebt als iedereen om je heen, zolang er geen virus bij je aangetoond kan worden.


Volgens Firstenberg is griep niet besmettelijk. Hij verwijst opnieuw naar Hope-Simpson, die tijdens de “Hong Kong”-pandemie van 1968 registreerde dat in 70% van de gevallen slechts een lid in een huishouden griep kreeg. Dat is ook de reden dat vaccinatieprogramma’s maar matig werken.


Het griepvirus is op een of andere manier verbonden met epidemieën, maar nog nooit is aangetoond dat griep wordt veroorzaakt door dit virus, of dat het van persoon op persoon wordt verspreid.

The Invisible Rainbow: Samenvatting van het hele boek in het Nederlands

zondag, december 29th, 2019

Deze samenvatting helpt hopelijk om een idee te krijgen van de inhoud van Arthur Firstenbergs prachtige en goed gedocumenteerde boek. Veel van de poetische formuleringen en nuances verdwijnen natuurlijk. Het allerbeste blijft gewoon het hele boek lezen. Helaas is het er voorlopig nog niet in Nederlandse vertaling, voor zover ik weet. Deze samenvatting is gebaseerd op de samenvatting in het Engels die iemand anders heeft gemaakt. Hier heb ik zo nauwkeurig mogelijk vertaald. Niet altijd ben ik het eens met de inhoudelijke keuzes en soms is de toon wat tendentieus, vind ik. Elders op deze website heb ik wat langere samenvattingen van de eerste zes hoofdstukken gemaakt, gebaseerd op mijn eigen leeservaringen. Ik hoop dat ook voor de volgende hoofdstukken te doen.

– Start i det små (Bernard Lievegoed School i Maastricht)

donderdag, september 5th, 2019

Bernard Lievegoed School er en barneskole i byen Maastricht (NL). Skolen klarte å redusere WiFi-strålingen betydelig etter at en far tok initiativ.

Faren forteller: Poden hadde helseproblemer. En alternativt praktiserende lege konkluderte med at barnet var elektrohypersensitiv (EHS), en diagnose som ikke “vanlig” praktiserende leger har i sitt diagnosesystem.

Etter det hadde faren samtaler med skolelegen og med skoleledelsen. Først kom han ingen vei. Men etter to uker ombestemte skolen seg, og fra da av var skolen veldig samarbeidsvillig. Det er mulig at skolen har vært i kontakt med Meander vrijeschool in byen Nijmegen, som i likhet med Bernard Lievegoed School har et antroposofisk grunnlag. Meander vrijeschool er helt wifi-fri.

Uansett. Det ble installert fem ecoWifi-rutere i skolen. Disse stråler betydelig mindre sammenliknet med vanlige WiFi-rutere, og det gjør at den mikrobølgete strålingen nå er betydelig redusert. Datamaskiner avgir fortsatt stråling, men de brukes kun et begrenset antall timer i uka i klasserommet. Dermed forblir strålingen på et akseptabelt nivå.

Bernard Lievegoed School undersøker nå om de kan bli helt WiFi-fri.

Hvilke råd kan denne faren gi til andre foreldre som er bekymret over WiFi på skolen?

– Snakk om temaet med andre i ditt nærmiljø. Mange opplever plager på grunn av elektromagnetisk stråling, uten at de er klar over at det er dette som er årsaken. “Jeg har møtt minst åtte-ni mennesker som har plager.”
– Start i det små, snakk med rektor. Fortell at kablet internett er bedre for helsa, sikrere, og i tillegg billig.
– Etter hvert kan du be om et møte med skolestyret (i Nederland: et styre som tar overordnede avgjørelser om en eller flere skoler i en skolekrets, red.). Fortell at det finnes betimelig tvil på påstanden om at elektromagnetisk stråling ikke er farlig. Vil styret ha på samvittigheten at elever får helseskader, nå eller i framtida? Informer om at ecoWiFi er billig og at det gir mye mindre stråling, selv om kabling alltid er den beste løsninga. “Jeg foreslo det til skoleledelsen, og tilba å betale det selv. Det hjalp også at jeg hadde god kontakt med IT-ansvarlig.”

Til slutt: det installeres mer og mer trådløse nettverk i samfunnet vårt, og det kan oppleves som fortvilende. Prøv likevel å ikke leve for mye i angst. Ikke la dette prege hele livet ditt. Positive tanker skaper en positiv verden. La deg, for eksempel, inspirere av Bruce Liptons forelesninger, er et råd denne faren gir.

http://www.dagreis.nl/2019/07/02/wifi-fri-undervisning-et-bevisst-valg/ Intervju med Meander vrijeschool voor basisonderwijs, om hvorfor de valgte å bli uten Wifi (oversatt til norsk)

http://www.bernardlievegoedschool.nl/, basisschool op antroposofische grondslag. I byen Maastricht finnes også en Bernard Lievegoed-ungdomsskole/videregående skole, men dette er altså en annen skole.

http:// https://www.jrseco.com/nl/ Hjemmesiden av Jan-Rutger Schrader, den nederlandske ingeniøren som utviklet JRS EcoWifi. (Jeg blir ikke sponset av Schrader eller foretaket hans)

http:// https://www.youtube.com/watch?v=82ShSNuru6c. En forelesning av Bruce Lipton om The Biology of Belief (jeg presenterer denne lenken, det betyr ikke nødvendigvis at jeg er enig i alt Lipton sier).

– Vil være føre var (Steinerskolen i Bærum)

maandag, september 2nd, 2019

Det er ingen problem å bruke kablede nettverk i grunnskolen. Et intervju med Vibeke Akse Eng, daglig leder i Steinerskolen i Bærum.

Hvorfor har dere redusert bruken av WiFi?
Det er ikke sånn at vi er mange i teamet som er veldig bekymret. Vi vil ha en balansert holdning til dette, og det betyr at vi vil være føre var. Så lenge man ikke vet så mye om effektene fra stråling, er det best å være forsiktig.
Ved starten av skoledagen leverer elevene inn mobiltelefonene, avskrudd, og så blir de låst i et skap under skoledagen. Hovedargumentene våre til foreldre handler om at det er bedre for undervisningen, fellesskapet og tilstedeværelse – de velkjente argumentene om at elevene slipper å bli avledet hele tiden, overbelastet, at kontakt med andre elever og læreren blir mye lettere uten at mobilen forstyrrer. Vi sier ikke så mye om stråling, men vi har det i bakhodet.
Ellers er vi heldig med skolens geografiske plassering, nede i en dump der det er veldig lite stråling. Det er gunstig for elever som har plager som følge av elektrohypersensitivitet. Kanskje har et par elever kommet til vår skole nettopp av den grunn, men det er flere år siden. Når jeg snakker med elever og foreldre er ikke stråling et stort tema. Det som derimot er aktuelt er at alle elever på offentlige skoler i Bærum får nettbrett. Ikke alle foreldre er så begeistret over det, og det er en grunn til at noen søker seg til vår skole.

Hvilke tiltak har dere gjort for å redusere bruk av WiFi?
Vi bruker stort sett kablet nettverk. Vi har to bygg, ett for første til og med femte klasse, og et annet bygg for sjette til og med tiende klasse. I dette bygget er det et datarom med 24 kablede maskiner. Det finnes ikke noe trådløst elevnettverk. Også de ansatte bruker kablede maskiner. Vi har et trådløst nettverk i administrasjonsbygget som kan brukes av gjester, men som regel er det slått av.

Hvordan er det å gjennomføre nasjonale prøver, når mange elever samtidig skal bruke datamaskiner?
De nasjonale prøvene blir gjennomført på datarommet. Når det er flere klasser som skal ha nasjonale prøver, deler vi de inn i to grupper. Det er ingen problem for oss å gjennomføre nasjonale prøver, og det er ikke vanskelig å planlegge.

Hvilke råd kan du gi til offentlige skoler som mottar signaler fra WiFi-bekymrede foreldre? Når samtidig læreplanen har stort fokus på digitale ferdigheter som grunnleggende ferdigheter i alle fag?
Steinerpedagogikken har et syn på at det fysiske, sanseopplevelser er viktig i oppveksten. Etter hvert kommer utvikles den digitale kompetansen. Vi har stor frihet i hvordan vi legger opp undervisningen. Det er et godt utgangspunkt. Foreldregruppen legger heller ikke stor press på at IKT skal brukes mer. Jeg tror at dette må være vanskelig i en offentlig skole. 

data.JPG
Bilde: Steinerskolen i Bærum.



Lenke til læreplanen for Steinerskolene:
Steinerskoler bruker et annet læreplanverk enn offentlige skoler.
Mathisen, A.: Oversikt-steinerpedagogisk ide og praksis, 2014: https://www.steinerskole.no/wp-content/uploads/2018/05/En-lareplan-for-steinerskolene-Oversikt-steinerpedagogisk-ide-og-praksis-2014.pdf. Se s. 10-11 om digitale ferdigheter.

Et sitat fra læreplanen:
“Steinerpedagogikken med sin likeverdige vektlegging av barnets og samfunnets perspektiv vil på den ene siden betone at digitale medier har en selvfølgelig plass i skolen,legitimert gjennom denne teknologiens sentrale posisjon i samfunnet som helhet. På den andre siden er det nødvendig åreflektere over hvilke konsekvenser bruken avdigitale mediene har for barn og unges utvikling, læring, kommunikasjon og kultur. En slik refleksjon vil søke å gi et nyansert og dynamisk bilde av den digitale teknologiens rolle i steinerpedagogikken.”

Slik arbeider Steinerskolen i Bærum med data-undervisning: http://www.stib.no/data

– Begin in het klein. (Bernard Lievegoed School in Maastricht)

donderdag, augustus 29th, 2019

De Bernard Lievegoed School, een basisschool in Maastricht, heeft zijn WiFi-straling behoorlijk gereduceerd. Dat gebeurde nadat een vader initiatief nam.

De vader vertelt:  Kroost had gezondheidsklachten. Een alternatieve arts kwam tot de conclusie dat het kind electro-hypersensitief was – een diagnose die niet in het systeem van reguliere artsen staat.

Vervolgens had de vader gesprekken met de schoolarts en de directie van de school. Eerst haalde dat niets uit, maar na twee weken veranderde de school van mening en was vanaf toen erg bereid om mee te werken. Mogelijk heeft de school contact gehad met Meander vrijeschool in Nijmegen, die net als de Bernard Lievegoed School een basisschool op antroposofische grondslag is. Meander is geheel wifivrij (zie ook het interview van Dolly Bootsma met Jean Pierre van Groeningen, https://www.jrseco.com/nl/wifivrij-onderwijs-een-bewuste-keuze.)

Straling werd beperkt

Hoe dan ook, er werden vijf ecowifi-routers aangebracht in de school. Die stralen een stuk minder, en dat maakt dat de microgolfstraling nu aanzienlijk lager is in vergelijking met gewone WiFi-routers. Computers zenden wel straling uit, maar die worden maar een beperkt aantal uren per week gebruikt in de klas. De straling blijft daarmee acceptabel.

De Bernard Lievegoed School onderzoekt momenteel de mogelijkheden om een wifi-vrije school te creëren. Dus: is de school op dit moment al een vrij wifi-vrije vrijeschool, in de toekomst wordt het mogelijk een volledig wifi-vrije vrijeschool. 🙂

Gerede twijfel

Welke raad geeft deze vader aan andere ouders die bezorgd zijn over WiFi op school?
– Spreek over dit onderwerp met mensen in je omgeving. Veel mensen ervaren problemen door electromagnetische straling, zonder dat ze zich bewust zijn van de oorzaak. “Ik ben zeker acht-negen mensen tegengekomen die klachten voelen.”

– Begin in het klein, spreek met de schooldirecteur. Vertel dat bekabeld internet gezonder en veiliger is en bovendien goedkoop.

– Uiteindelijk kun je naar het schoolbestuur stappen. Vertel dat er gerede twijfel is over de uitspraak dat electromagnetische straling niet ongezond is. Willen ze op hun geweten hebben dat de leerlingen nu of later gezondheidsklachten krijgen? Wijs erop dat ecoWiFi goedkoop is en een veel lagere straling geeft, hoewel bekabeling altijd het beste is. “Ik heb het voorgesteld aan de schooldirectie en aangeboden het zelf te betalen. Het hielp ook dat ik goed contact had met de netbeheerder.”

– Tot slot: Ondanks dat de steeds verder gaande installatie van draadloze netwerken in de samenleving erg ontmoedigend kan zijn, probeer toch niet teveel in angst te leven. Laat niet je hele leven erdoor bepalen. Positieve gedachten scheppen een positieve wereld. Laat je bijvoorbeeld inspireren door de lezingen van ontwikkelingsbioloog Bruce Lipton, raadt deze vader aan.

Dit is de website van de Bernard Lievegoed School, basisschool op antroposofische grondslag: http://www.bernardlievegoedschool.nl/. Er is in hetzelfde Maastricht ook een Bernard Lievegoedschool voor voortgezet onderwijs, maar dat is dus een andere school.

Hier is de website van Jan-Rutger Schrader, ontwerper van JRS EcoWifi: https://www.jrseco.com/nl/ ( Ik word niet gesponsord door Jan-Rutger Schrader en zijn bedrijf).

Een lezing van Bruce Lipton over The Biology of Belief: https://www.youtube.com/watch?v=82ShSNuru6c. Dat ik deze link geef, wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat ik het eens ben met alles wat Lipton zegt.

Garen uit schelpen – Bildts gemeentewapen op Noorse wanten

donderdag, augustus 22nd, 2019

De gemeente het Bildt, in het noordwesten van de provincie Fryslân, bestaat officieel niet meer. Maar het gemeentewapen van “aren uit schelpen” leeft voort in diverse artefacten. Binnenkort ook wantjes-sleutelhoesjes geproduceerd in Noord-Noorwegen.

Het wapen op het voormalige gemeentehuis van Het Bildt in Sint Annaparochie.

Sinds 1 januari 2018 bestaat de gemeente het Bildt, aan de Waddenzee in noordwest-Friesland, niet meer. Op die datum werd de gemeente Waadhoeke opgericht, uit de voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, en vier dorpen van de gemeente Littenseradeel. Gemeentecentrum werd Franeker. De naam Waadhoeke (een combinatie van Nederlands en Fries) verwijst naar dat het een “hoek bij de Waddenzee”, dus een Waddenhoek is. Er kwam ook een nieuwe gemeentevlag.

De vlag van de gemeente Waadhoeke.

Helemaal niet onaardig, met die golvende Wadden in de hoek en die goudgele velden van koren of mais. En vervolgens het groen van bossen? Mooi en functioneel in zijn eenvoud. Maar hij haalt het natuurlijk niet bij de symboliek van het wapen van de voormalige gemeente het Bildt (let wel: het wapen heb ik het over, niet de vlag. Voor zover ik zie is er nog geen nieuw gemeentewapen).

Het wapen van het Bildt.

Het wapen verwijst naar de geschiedenis van het Bildt. Ik citeer uit de Nederlandse Wikipedia: “Het Bildt maakte ooit deel uit van de Middelzee en is een van de oudste Nederlandse polders. Hertog George van Saksen liet het gebied in 1505 inpolderen door Hollanders. De bewoners van dit gebied worden Bilkerts genoemd, zijn van een Hollandse oorsprong en spreken een eigen karakteristieke taal. Er wordt zodoende in dit gebied grotendeels, niet het in Friesland gebruikelijke Fries maar, Bildts gesproken. De naam “het Bildt” komt van opgebild, wat opgeslibd betekent. Men is ook niet ‘in’ het Bildt maar ‘op’ het Bildt.”

Daarom verwijst het wapen naar vruchtbare landbouwgrond die ontstond waar eerst zee was. De drie schepen stellen de drie dorpen voor, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie en Vrouwenparochie.

Het doet mij een beetje denken aan het lotussymbool van een mooie bloem die in de modder groeit, de goede dingen die kunnen voortkomen uit dingen die oorspronkelijk behoorlijk shit zijn. Zonder dat ik daarmee wil zeggen dat de zee niks is, of dat inpolderen en landbouwgrond altijd maar geweldig is. Dingen veranderen, je kunt groeien.

Beeldend vaktherapeute Joke Wassenaar kan zich veel beter uitdrukken over de symboliek: https://www.hetbildt.nu/

Of de Bildtkers het ook zo verwoorden weet ik niet, maar in elk geval is het wapen nog niet verdwenen uit hun harten. Je ziet het nog steeds overal in Sint-Annaparochie, het voormalige gemeentecentrum.

Bijvoorbeeld in de straatverlichting.

En in winkels. (Iemand die dat Achteruit !! op de witte pet begrijpt?)

Etalage in Sint Anne.

Ik werk nu aan een miniwant, (of hoe je zoiets moet noemen) met sleutelhanger om auto- en andere sleutels in op te bergen. Links een uil-variant, gemaakt door de familie Rane. In het midden mijn wantje met een varde-motief. En rechts dus op weg met een “aren-uit-schelpen”-motief. Werk in uitvoering.

Sleutelopbergers.

De 5G-revolutie – voor wie is die?

zondag, augustus 18th, 2019

door Anna-Inga Haugtrø

5G– Deze herfst wordt Trondheim de eerste 5G-stad in Noorwegen. 5G moet de basis leggen voor een technologische revolutie. Naar het volk wordt reclame gemaakt voor onder andere sneller internet, slimme steden en het internet der dingen . Maar wordt het leven beter?

Als er machtige krachten achter staan, is vragen stellen noodzakelijk. Concernchef van Telenor, Sigve Brekken, geeft ons een deel van het antwoord op de vraag voor wie 5G is: “Vroeg lanceren van en experimenteren met 5G is belangrijk voor de ontwikkeling van Noorse industrie en concurrentiekracht.”

Tegelijk waarschuwen meerdere onafhankelijke onderzoekers voor het gezondheidsgevaar van straling van draadloze communicatietechnologie. “EMF-scientist appeal” is nu ondertekend door 247 onderzoekers met specialistische competentie op dit gebied.

Worden veiligheid en gezondheid aan de kant gezet als de motivatie maar groot genoeg is? Historisch is dat geen nieuw fenomeen.

Een rapport van de WHO (World Health Organization) in 2000 onthulde hoe de tabaksindustrie destijds zware lobbypraktijken gebruikte om de houding van de WHO ten aanzien van roken te beïnvloeden en ze zaaide twijfel over de gezondheidsgevaren in het algemeen bij de bevolking. De manipulatie was geraffineerd en vond grotendeels in het verborgene plaats. Wetenschappelijke experts met onzichtbare banden met de industrie waren een belangrijk deel van de strategie. Hoe konden ze slagen?

De tabaksindustrie had een netwerk en geld, en dat leverde hun veel op. Wie heeft vandaag meer netwerk en geld dan de technologiebranche? Bovendien hebben ze globale visies: een gerobotiseerde samenleving met AI (Artificial Intelligence), IoT (Internet of Things) en SMART-producten die onze levens moeten revolutioneren. Alles afhankelijk van een dicht geweven globaal draadloos netwerk.


Informatiemacht
Als de tabaksindustrie veel middelen gebruikte om het gezondheidsgevaar van roken te ondergraven, is het dan mogelijk dat de technologiebranche dezelfde methode gebruikt? Is het voor hen nodig twijfel te zaaien over de gezondheidsgevaren van draadloze communicatietechnologie? In een toespraak tot de National Press Club in 2016 vertelde Tom Wheeler, voormalige lobbyist in de kabel- en draadloze industrie, voorzitter in de FCC (the Federal Communications Commission) en nu lid in het iOT-bedrijf Actility, dat technologie de voorwaarden voor de politiek moet bepalen en niet omgekeerd. Opdat 5G zijn volledige potentiaal kan bereiken met nieuwe innovaties en daaropvolgende miljarden Amerikaanse dollars winst, moeten ze vrije speelruimte hebben. Ze kunnen niet wachten op regelgeving door de autoriteiten.

Aanbevolen grenswaarden voor straling van draadloze communicatietechnologie in Europa werden in 1998 vastgesteld door ICNIRP (International Commission for Non Ionizing Radiation Protection). Noorse autoriteiten houden zich aan deze. In het artikel “How much is safe” onthulen journalisten in Investigate Europe hoe ICNIRP bestaat uit een commissie die zichzelf heeft gekozen, met leden die dicht samengeweven zijn in een netwerk verbonden met andere organisaties en expertcomités die de grenswaarden ondersteunen. Ze hebben ook banden met financiëring van de industrie.

ICNIRP heeft een Noorse representant, Gunnhild Oftedahl, die werkt op de Faculteit voor Informatietechnologie en elektrotechniek bij de NTNU (Noorwegens teknische-naturwetenschappelijke universiteit) in Trondheim. Ze zit ook in een expertgroep opgericht door het Folkehelseinstistuut (Instituut voor Volksgezondheid) dat in 2012 een rapport uitgaf dat het officiële standpunt van Noorse gezondheidsautoriteiten weergeeft. Volgens het rapport geeft het geheel van onderzoek geen reden om te concluderen dat straling van draadloze technologie gezondheidsschade geeft. De vraag is welk onderzoek ze ten grondslag leggen voor deze conclusie en wie dat onderzoek heeft gefinancieerd?

Branchebetaald onderzoek
Onderzoeker Henry Lai onderzocht in de jaren 90 het effect van niet-ioniserende microgolffrequenties op DNA in ratten voor het Office of Naval Research in de Verenigde Staten. Ze wilden weten of straling van een radar invloed had op de gezondheid van de operateurs, zonder gedachte aan mobiele telefoons. Mobiele telefoongigant Motorola ging zich toch interesseren voor de studie. Ze gebruikten enorm veel middelen om Lais werk te ondergraven, ze probeerden hem ontslagen van zijn baan te krijgen en ze financieerden studies die zijn resultaat tegenspraken. Dit motiveerde Lai om beschikbare studies over mobiele telefonie tussen 1996 en 2006 te verzamelen. Hij deelde de studies in in onafhankelijk onderzoek versus onderzoek gefinancieerd door de industrie en concludeerde dat 67 procent van het onafhankelijke onderzoek negatieve biologische effecten van mobielgebruik lieten zien, in tegenstelling tot 28 procent van de door de industrie gefinancieerde studies (zie afbeelding).
ORSAA (Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association), een onafhankelijke onderzoeksgroep die kijkt naar studies gerelateerd aan gezondheidseffecten van straling van draadloze communicatie, publiceerde in 2017 het artikel “Who is Running the WHO EHC Review – ICNIRP?” Dit indiceert dat netwerk en financiëring invloed heeft op zowel onderzoeksresultaat als keuze van leden in WHO’s expertpanel in de stralingszaak.

Lai
Lai, 2006.


Is 5G veilig?
Heeft de technobranche het nu zo druk dat studies over de biologische gevolgen van de straling die de hele aardbol zal bedekken irrelevant zijn? Daar krijgt men sterk de indruk van in een hoorzitting waar Richard Blumenthal, een Amerikaanse senator uit Connecticut, aan een panel van mensen uit de branche vraagt hoeveel geld er is gereserveerd voor onafhankelijk onderzoek op het veld. Het antwoord is nul. Millimetergolven die gebruikt moeten worden in 5G, zijn niet eerder op grote schaal gebruikt, alleen maar voor militair gebruik. Toch zijn de bedrijven SpaceX, Boeing, One Web en Spire Global bezig 20.000 5G-satellieten in een baan om de aarde te sturen. Voor wie?

Als 5G niet iets voor jou is, raad ik je aan om de oproep hieronder de ondertekenen: www.5gspaceappeal.org.

Bronnen
1. https://www.digi.no/artikler/trondheim-blir-forste-storby-med-5g/461526. Lekanger, Kurt (2019): Trondheim blir første storby med 5G. Digi.no, 27. maart 2019.

2. EMF Scientist. https://www.emfscientist.org/

3. FCC Chair Tom Wheeler speaks at the National Press Club. https://www.youtube.com/watch?v=tNH35Kcao60

4. Senate Commerce Hearing, Blumenthal Raises Concerns on 5G Wireless Potential Health Risk. https://www.youtube.com/watch?v=hsil3VQE5K4

Zie ook het rapport van Folkehelseinstitutttet: Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis (Zwakke hoogfrequente electromagnetische velden – een beoordeling van gezondheidsrisico en handhavingspraktijk). https://www.fhi.no/publ/2012/svake-hoyfrekvente-elektromagnetisk/, gepubliceerd augustus 2012.

Noorse tekst: Anna-Inga Haugtrø. Gepubliceerd in Ny Tid, august 2019, årgang 67 (8), p. 1 en 5, en op Internet 1 augustus 2019: https://www.nytid.no/hvem-er-5g-revolusjonen-for/

Haugtrø is leraar op een kulturskole en freelance skribent. (Op een kulturskole krijgen kinderen en jongeren in hun vrije tijd les in bijvoorbeeld muziek en andere kunstuitingen. Een skribent is in een Noorse context een schrijver van verschillende soorten prozatekst, vaak journalistieke).


Vertaling in het Nederlands: Karin Swart-Donders.

Luftballong

maandag, juli 22nd, 2019