Archive for september 2nd, 2019

– Vil være føre var (Steinerskolen i Bærum)

maandag, september 2nd, 2019

Det er ingen problem å bruke kablede nettverk i grunnskolen. Et intervju med Vibeke Akse Eng, daglig leder i Steinerskolen i Bærum.

Hvorfor har dere redusert bruken av WiFi?
Det er ikke sånn at vi er mange i teamet som er veldig bekymret. Vi vil ha en balansert holdning til dette, og det betyr at vi vil være føre var. Så lenge man ikke vet så mye om effektene fra stråling, er det best å være forsiktig.
Ved starten av skoledagen leverer elevene inn mobiltelefonene, avskrudd, og så blir de låst i et skap under skoledagen. Hovedargumentene våre til foreldre handler om at det er bedre for undervisningen, fellesskapet og tilstedeværelse – de velkjente argumentene om at elevene slipper å bli avledet hele tiden, overbelastet, at kontakt med andre elever og læreren blir mye lettere uten at mobilen forstyrrer. Vi sier ikke så mye om stråling, men vi har det i bakhodet.
Ellers er vi heldig med skolens geografiske plassering, nede i en dump der det er veldig lite stråling. Det er gunstig for elever som har plager som følge av elektrohypersensitivitet. Kanskje har et par elever kommet til vår skole nettopp av den grunn, men det er flere år siden. Når jeg snakker med elever og foreldre er ikke stråling et stort tema. Det som derimot er aktuelt er at alle elever på offentlige skoler i Bærum får nettbrett. Ikke alle foreldre er så begeistret over det, og det er en grunn til at noen søker seg til vår skole.

Hvilke tiltak har dere gjort for å redusere bruk av WiFi?
Vi bruker stort sett kablet nettverk. Vi har to bygg, ett for første til og med femte klasse, og et annet bygg for sjette til og med tiende klasse. I dette bygget er det et datarom med 24 kablede maskiner. Det finnes ikke noe trådløst elevnettverk. Også de ansatte bruker kablede maskiner. Vi har et trådløst nettverk i administrasjonsbygget som kan brukes av gjester, men som regel er det slått av.

Hvordan er det å gjennomføre nasjonale prøver, når mange elever samtidig skal bruke datamaskiner?
De nasjonale prøvene blir gjennomført på datarommet. Når det er flere klasser som skal ha nasjonale prøver, deler vi de inn i to grupper. Det er ingen problem for oss å gjennomføre nasjonale prøver, og det er ikke vanskelig å planlegge.

Hvilke råd kan du gi til offentlige skoler som mottar signaler fra WiFi-bekymrede foreldre? Når samtidig læreplanen har stort fokus på digitale ferdigheter som grunnleggende ferdigheter i alle fag?
Steinerpedagogikken har et syn på at det fysiske, sanseopplevelser er viktig i oppveksten. Etter hvert kommer utvikles den digitale kompetansen. Vi har stor frihet i hvordan vi legger opp undervisningen. Det er et godt utgangspunkt. Foreldregruppen legger heller ikke stor press på at IKT skal brukes mer. Jeg tror at dette må være vanskelig i en offentlig skole. 

data.JPG
Bilde: Steinerskolen i Bærum.Lenke til læreplanen for Steinerskolene:
Steinerskoler bruker et annet læreplanverk enn offentlige skoler.
Mathisen, A.: Oversikt-steinerpedagogisk ide og praksis, 2014: https://www.steinerskole.no/wp-content/uploads/2018/05/En-lareplan-for-steinerskolene-Oversikt-steinerpedagogisk-ide-og-praksis-2014.pdf. Se s. 10-11 om digitale ferdigheter.

Et sitat fra læreplanen:
“Steinerpedagogikken med sin likeverdige vektlegging av barnets og samfunnets perspektiv vil på den ene siden betone at digitale medier har en selvfølgelig plass i skolen,legitimert gjennom denne teknologiens sentrale posisjon i samfunnet som helhet. På den andre siden er det nødvendig åreflektere over hvilke konsekvenser bruken avdigitale mediene har for barn og unges utvikling, læring, kommunikasjon og kultur. En slik refleksjon vil søke å gi et nyansert og dynamisk bilde av den digitale teknologiens rolle i steinerpedagogikken.”

Slik arbeider Steinerskolen i Bærum med data-undervisning: http://www.stib.no/data